Terms and Conditions – ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ travel2review.com

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้ travel2review.com ที่ดำเนินการโดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดงดเว้นจากการใช้เว็บไซต์

ความรับผิดชอบของผู้ใช้

 • คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถใช้เว็บไซต์ได้ หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้ก็ต่อเมื่อมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้น
 • คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์
 • คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์ตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้และเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

เนื้อหาและทรัพย์สินทางปัญญา

 • เนื้อหาทั้งหมดที่มีให้บนเว็บไซต์ รวมถึงข้อความ กราฟิก รูปภาพ บทวิจารณ์ และเนื้อหาอื่นๆ (“เนื้อหา”) เป็นของบริษัทหรือผู้ให้อนุญาต และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
 • คุณสามารถเข้าถึงและใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณไม่สามารถแก้ไข ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง หรือใช้เนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท
 • การส่งเนื้อหาใด ๆ เช่นบทวิจารณ์หรือความคิดเห็นไปยังเว็บไซต์ แสดงว่าคุณให้สิทธิ์แก่บริษัทโดยไม่ผูกขาด ทั่วโลก ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ดัดแปลง เผยแพร่ แปล แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาใน สื่อใดๆ

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

 • คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์และการอนุญาตที่จำเป็นในการให้ใบอนุญาตแก่บริษัทตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2.ค.
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่เหมาะสม หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น

ลิงค์ของบุคคลที่สาม

 • เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ และบริษัทไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่นำเสนอโดยบุคคลที่สามเหล่านี้
 • คุณรับทราบและตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่าน เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม

การปฏิเสธการรับประกัน

 • เว็บไซต์และเนื้อหามีให้ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย
 • บริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะไม่หยุดชะงัก ปราศจากข้อผิดพลาด หรือปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ
 • บริษัทปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ หรือความเหมาะสมของเนื้อหาสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

 • ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ผลที่ตามมา หรือความเสียหายเชิงลงโทษที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์

การชดใช้ค่าเสียหาย

 • คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องบริษัทและบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนจากการเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าทนายความตามสมควรที่เกิดขึ้น